STATUT PMOS

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu
mgr Agata Ducal

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu
mgr Katarzyna Topczyj

Nazwa placówki

§ 1

Placówka nosi nazwę: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bieczu, zwana dalej PMOS-em.
Jest częścią składową Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu.

§ 2

Siedziba: 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 11a.
Organizacja PMOS-u, za zgodą organu prowadzącego przewiduje tworzenie filii.

§ 3

Organ prowadzący: Powiat Gorlicki.
Organ nadzorujący: Małopolski Kurator Oświaty.
Organ administrujący: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu.

§ 4

1. Placówka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem.

 

Cele i zadania

§ 5

 1. PMOS realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1) zapewnia dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych niezbędne warunki do ich rozwoju fizycznego i umysłowego,
2) zapewnia warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorakich formach kultury fizycznej oraz stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego,
3) udostępnia i zabezpiecza urządzenia i obiekty sportowe na zajęcia programowe wynikające z planu pracy, 
4) prowadzi szkolenia specjalistyczne w poszczególnych dyscyplinach sportu objętych programem nauczania MEN z uwzględnieniem lokalnych tradycji, 
5) sprawuje opiekę nad wychowankami podczas zajęć szkoleniowych,
6) przekazuje wychowankom podstawowe zasady moralne wynikające z chrześcijańskiego systemu wartości i uniwersalnych zasad etyki,
7) stymuluje rozwój i ukazuje drogi realizacji potencjalnych możliwości tkwiących w każdym człowieku,
8) organizuje imprezy z uwzględnieniem Małopolskiego Kalendarza SZS w Krakowie,
9) może prowadzić szkolenia młodzieżowych organizatorów sportu, kursy sędziowskie i instruktorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) współdziała z innymi organizacjami w rozwijaniu zamiłowania do uprawiania sportu, krajoznawstwa i turystyki,
11) może organizować obozy sportowe szkoleniowo – wypoczynkowe dla swoich wychowanków oraz na zlecenia innych podmiotów.

Organy PMOS-u

§ 6

 1. Organami PMOS-u są:

1) dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych
2) rada pedagogiczna
3) samorząd wychowanków
4) rada rodziców

 1. Funkcjonowanie organów PMOS-u w ust. 1 pkt 3 i 4 jest nieobligatoryjne.
 2. Utworzenie samorządu wychowanków i rady rodziców następuje na wniosek z-cy dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 3. Organy PMOS-u współdziałają ze sobą w realizacji swoich statutowych zadań przy zapewnieniu swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji i uprawnień, a w przypadku sytuacji konfliktowych na zasadzie wzajemnych ustępstw i uzgodnień.
 4. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu z-ca dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych przekazuje sprawę w zależności od jej charakteru do rozstrzygnięć organu prowadzącego lub organu pedagogicznego.

Zadania dyrektora PMOS-u

§ 7

 1. Dyrektor jest przełożonym służbowym i kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w PMOS-ie nauczycieli - instruktorów i pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoleniowo wychowawczą oraz współpracuje z organami PMOS-u.
 3. Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, której przewodniczy.
 5. Dyrektor PZPO odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) realizację zadań PMOS-u zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami Pedagogicznej, przepisami prawa,
2) dydaktyczny, wychowawczy, sportowy rozwój wychowanków,
3) zapewnienie warunków do realizacji celów i zadań PMOS-u w terenie.

 1. W zakresie kierowania działalnością szkoleniową i wychowawczą PMOS-u realizuje w szczególności następujące zadania:

1) Przedkłada do opinii Radzie Pedagogicznej projekt rocznego planu pracy oraz jest odpowiedzialny za jego realizację,
2) składa Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku sprawozdanie z realizacji zadań PMOS-u,
3) projekt arkusza organizacyjnego PMOS-u, na dany rok szkolny,
4) ustala tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli - instruktorów PMOS-u,
5) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli - instruktorów,
6) dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli - instruktorów,
7) przygotowuje propozycje do zatrudnia i zwalnia nauczycieli - instruktorów oraz pracowników administracyjnych i obsługi,
8) proponuje przyznanie nagrody i wymierza kary porządkowe,
9) wnioskuje w sprawach nagród i odznaczeń i wyróżnień,
10) opracowuje zakres czynności poszczególnych stanowisk pracy,
11) opracowuje perspektywiczne i roczne plany pracy PMOS - u oraz roczne Kalendarze powiatowych imprez,
12) reprezentuje PMOS na zewnątrz,
13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym PMOS-u w zakresie imprez sportowych i wyposażenia oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych kieruje pracą Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego poprzez delegację niektórych uprawnień na wicedyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych.

Zadania Rady Pedagogicznej PMOS-u

§ 8

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele - instruktorzy zatrudnieni w PMOS-ie.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem .
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek przewodniczącego Rady, co najmniej 1/3 członków oraz na wniosek organów: nadzorującego i prowadzącego.
 6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnego ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz bieżące informacje z realizacji zadań .
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie rocznych planów pracy PMOS-u,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych PMOS-u,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli PMOS-u,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
5) uchwalanie statutu PMOS-u i jego zmian,
6) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej PMOS-u,7) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy PMOS-u, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pozalekcyjnych i roczny kalendarz imprez sportowych,
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
3) propozycje dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w sprawach przydziału czynności nauczycielom instruktorom.

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Nauczyciele – instruktorzy zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub rodziców a także i innych pracowników PMOS-u.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Samorząd Wychowanków PMOS-u
§ 9

 1. Może działać samorząd wychowanków zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie PMOS-u.
 3. Zasady wybierania samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem PMOS-u.
 5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach PMOS-u , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem szkolenia, jego treścią,i stawianymi wymogami,
2) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
3) prawo redagowania i wydawania gazetki PMOS-u,
4) prawo organizowania dodatkowej działalności kulturalnej, oświatowej zgodnej z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem PMOS-u.

Rada Rodziców PMOS-u
§ 10

 1. Może być tworzona Rada Rodziców stanowiąca samorządną reprezentację wychowanków.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem PMOS.
 3. Rada Rodziców może występować do dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych z wnioskami i opiniami dot. spraw PMOS-u.
 4. W celu wsparcia działalności statutowej PMOS-u Rada Rodziców może gromadzić fundusz z dobrowolnych składek - którym gospodaruje zgodnie z własnym regulaminem.
 5. Rodzice mają prawo:

1) znać zamierzenia szkoleniowo - wychowawcze PMOS-u,
2) wysłuchać rzetelnej informacji na temat swoich dzieci,
3) wspierać i uczestniczyć szkoleniowych formach pracy PMOS-u,
4) rodzice mają obowiązek pokrywania szkód i strat wyrządzonych przez swoje dzieci,
5) rodzice mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach organizowanych dla rodziców,
6) rodzice maja obowiązek stawiać się na każde wezwanie dyrektora.

Organizacja PMOS-u
§ 11

 1. PMOS prowadzi działalność w następujących kierunkach:

1) wychowanie fizyczne i sport: 

a) szkolenie specjalistyczne dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu,
b) nauczyciele - instruktorzy oprócz szkolenia specjalistycznego, realizują także program wychowawczy poprzez: integracje w grupach wzajemną współpracę i pomoc, odpowiedzialność za poziom wyszkolenia i wynik w grupie, umiejętność godzenia nauki ze szkoleniem sportowym, ograniczanie i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
c) rozbudzanie i nabieranie nawyków do uprawiania czynnej rekreacji w dorosłym życiu,
d) wyszukiwanie i pozyskiwanie sportowo uzdolnionej młodzieży.

 1. Organizuje imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne:

1) organizuje eliminacje powiatowe w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

2) współpracuje z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

 1. Szczegółową organizację szkolenia i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny PMOS-u opracowany przez z-cę dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną PMOS-u jest grupa ćwiczebna ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć.
 3. Grupę ćwiczebną tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków (w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków).
 4. Tygodniowy wymiar zajęć w grupach ćwiczebnych wynosi 2-6 godzin. Godzina zajęć w grupach ćwiczebnych wynosi 60 min.
 5. Na realizację szkolenia w grupach ćwiczebnych organ prowadzący zabezpiecza min. 172 godziny zajęć tygodniowo.
 6. Zajęcia w stałych formach mogą prowadzić nauczyciele w-f o kwalifikacjach określonych odrębnymi przepisami.
 7. Nauczyciel - instruktor prowadzący zajęcia obowiązany jest opracować program szkolenia dostosowany
  do możliwości wychowanków obejmujący przede wszystkim wszechstronny rozwój sprawności fizycznej oraz specjalistyczne elementy w danej dyscyplinie sportu.
 8. PMOS prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
 9. Zasięg działalności PMOS-u obejmuje teren Powiatu Gorlickiego.

Zasady rekrutacji wychowanków PMOS-u
§ 12

 1. Uczestnikami grup ćwiczebnych PMOS-u mogą być dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gorlickiego.
 2. Wychowankiem PMOS–u jest osoba, która wyraziła chęć i bierze systematyczny udział w szkoleniu w wybranej dyscyplinie sportu.
 3. Posiada predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny sportu.
 4. Nie posiada przeciwwskazań lekarskich do zajęć w szkoleniu sportowym.
 5. Obecność wychowanków w szkoleniu podlega ewidencji i kontroli w dziennikach zajęć szkoleniowych.

Prawa wychowanków PMOS-u
§ 13

Wychowankowie PMOS - u maja prawo:

 1. uczestniczyć we właściwie zorganizowanym procesie szkolenia,
 2. być życzliwie i podmiotowo traktowanym w procesie dydaktyczno - szkoleniowo - wychowawczym,
 3. mają prawo do poszanowania godności osobistej,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności spraw dotyczących funkcjonowania zajęć a także światopoglądowych i religijnych,
 5. ma prawo zgłaszać dyrektorowi, nauczycielom - instruktorom wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów i być poinformowanym o sposobie ich załatwienia,
 6. umożliwić rozwijanie zainteresowań i aspiracji w danej dyscyplinie sportu,
 7. mieć zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych,
 8. odwołania się od wymierzonej kary.

Obowiązki wychowanków PMOS-u
§ 14

Wychowanek PMOS - u ma obowiązek:

 1. systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 2. usprawiedliwić każdą nieobecność zgodnie z przyjętymi zasadami,
 3. współdziałać w realizacji celów i wytyczonych zadań,
 4. przestrzegać ogólnych zasad kultury współżycia w grupie,
 5. przyjąć odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
 6. wystrzegać się używek i nałogów,
 7. dbać o wspólne mienie, ład i porządek,
 8. być zawsze przygotowanym do zajęć; mieć strój do przebrania i obuwie sportowe,
 9. przestrzegać ustaleń władz PMOS-u oraz kierownictwa obiektów gdzie organizowane są zajęcia,
 10. przestrzegać powszechnie uznane normy moralne i etyczne oraz ogólnych przepisów prawa obowiązującego w społeczeństwie,
 11. okazywać szacunek nauczycielom i instruktorom,
 12. unikać zachowań agresywnych,
 13. szanować poglądy i przekonania innych ludzi.

Nagrody
§ 15

Za wzorową postawę i szczególne osiągnięcia i wychowanek może otrzymać:

 1. pochwałę dyrektora PZPO i wicedyrektora,
 2. list pochwalny do rodziców,
 3. nagrodę rzeczową,
 4. inne wyróżnienia.

Kary
§ 16

 1. Za nieprzestrzeganie porządku, lekceważenie zajęć i obowiązków wychowankowi mogą być wymierzone kary:

1) upomnienie przez prowadzącego zajęcia, lub dyrektora,
2) nagana udzielona w obecności uczniów grupy ćwiczebnej, przez prowadzącego lub dyrektora,
3) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu przez prowadzącego lub z-cę dyrektora,
4) skreślenie z listy stałych uczestników zajęć.

 1. Skreślenia dokonuje z-ca dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych na wniosek nauczyciela - instruktora po podjęciu Uchwały Rady Pedagogicznej za:

1) spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych używek,
2) kradzieże,
3) permanentne stałe naganne zachowanie.

 1. Za szkody materialne wynikłe z działania zamierzonego, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice
  lub opiekunowie prawni wychowanka.
 2. Wychowankom od nałożonych kar przysługuje odwołanie:

1) Od nałożonej kary przez prowadzącego zajęcia wychowankom przysługuje odwołanie do z-cy dyrektora w terminie do 7 dni od zastosowania kary, 
2) Od nałożonej kary przez z-ce dyrektora PMOS wychowankom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14 dni.

Warunki pobytu w placówce
§ 17

 1. Uczestnicy grup ćwiczebnych korzystają z urządzeń, sal i obiektów oświatowych dopuszczonych do eksploatacji dla potrzeb oświatowych.
 2. W każdym roku szkolnym dyrektor zawiera umowę z dyrektorem obiektu w którym prowadzone są zajęcia, określając warunki korzystania z bazy danej szkoły czy innego obiektu.
 3. Za przestrzeganie przepisów dot. bezpiecznego pobytu dziecka w placówce odpowiedzialny jest nauczyciel-instruktor prowadzący zajęcia, który zobowiązany jest do zapoznania uczestników zajęć z zasadami bhp danego obiektu oraz za ich egzekwowanie.

Pracownicy PMOS-u
§ 18

 1. Pracownikami pedagogicznymi w PMOS-ie są: wicedyrektor i nauczyciele - instruktorzy.
 2. Zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel - instruktor prowadzi pracę szkoleniowo -wychowawczą, realizując program szkolenia i wychowania w powierzonych mu grupach ćwiczebnych.
 4. Nauczyciel - instruktor dba o prawidłowy przebieg procesu szkoleniowego poprzez:

1) prawidłowe planowanie zajęć szkoleniowych,
2) zapewnienie wychowankom bezpiecznych warunków podczas zajęć,
3) wnikliwe poznawanie możliwości percepcyjnych wychowanka i stosowanie indywidualizacji,
4) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć,
5) prawidłowe wykorzystywanie sprzętu,
6) stosowanie aktywizujących metod i form treningu,
7) prawidłowe dokumentowanie zrealizowanych zajęć,
8) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
9) przeprowadzanie własnych startów kontrolnych.

 1. Nauczyciele - instruktorzy przygotowują zespoły reprezentujące Powiatw zawodach sportowych.
 2. Nauczyciele - instruktorzy biorą czynny udział przy organizacji imprez PMOS-u
 3. Nauczyciele - instruktorzy zobowiązani są informować Radę Pedagogiczną o poczynionych postępach w pracy z wychowankami.
 4. Nauczyciele - instruktorzy winni brać udział w doskonaleniu zawodowym.
 5. Nauczyciel - instruktor jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, wypełniania dokumentacji zajęćrealizacji zarządzeń dyrektora.
 6. Nauczyciel - instruktor odpowiada służbowo przed z-cą dyrektora za:

1) poziom wyszkolenia wychowanków,
2) za stan mienia i bazy zajęć,
3) za skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków,
4) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku i stosowania przepisów bhp.

 1. Za obsługę imprez organizowanych przez PMOS odpowiedzialny jesti wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest ich organizatorem przy udziale nauczycieli – instruktorów zatrudnionych
  w PMOS-ie.

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Zasady gospodarki finansowej i materialnej PMOS-u określają przepisy Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych.
 2. PMOS prowadzi i przechowuje dokumentację wg. odrębnych przepisów.
 3. PMOS może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący /wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy i inne/.
 4. Zajęcia w grupach ćwiczebnych odbywają się w obiektach sportowych na terenie powiatu gorlickiego w wynajętych w formie umowy spełniających warunki do zajęć z młodzieżą.
 5. PMOS w realizacji swoich zadań statutowych może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami, których zadania i cele są zbieżne z działalnością PMOS-u w kraju i zagranicą.

§ 21

Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.

 

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie akty prawne.

Zatwierdzono zmiany w statucie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 2011. 

 


Uchwała Nr 1/2005 Rady Pedagogicznej MOS w Gorlicach z dnia 10 czerwca 2005 w sprawie zmian w statucie MOS

Na podstawie art. 42 ust 1 w związku z art. 52 ust 2 Ustawy z dnia 7.IX.1991 o systemie Oświaty Dz. U. 67 poz. 329
z późniejszymi zmianami oraz § 8 ust. 8, pkt. 5 statutu MOS Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza zmiany w statucie MOS w brzmieniu jak załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zobowiązuje dyrektora MOS do opracowania jednolitego tekstu statutu uchwalonych zmian.

§ 3

Wykonanie Uchwały zleca dyrektorowi MOS.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej MOS

            Agata Ducal

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu

WAŻNE LINKI

DEKLARACJA DOPSTĘPNOŚCI

ZDJĘCIA

© Copyright 2023 . All Rights Reserved PZPO BIECZ CJ STUDIO

Search